Splošni pogoji uporabe

Splošni pogoji uporabe bivanje.sihttp://bivanje.si/


 

Ko uporabnik vstopi ali se registrira ali prijavi na spletno stran:

 

bivanje.si – na naslovu: http://bivanje.si/

(v nadaljevanju: portal)

 

potrjuje, da je prebral spodaj navedene pogoje uporabe, se z njimi strinja in jih sprejema v celoti.

 

Določbe teh pogojev so namenjene tudi neprijavljenim obiskovalcem, zato naj si jih le-ti preberejo in upoštevajo nastavitve glede piškotkov in zasebnosti.

 

Splošno

S temi splošnimi pogoji uporabe se urejajo pogoji uporabe medija, vsebin in storitev portala.

 

Portal obsega naslednje vsebine in storitve:

 • spletne strani z vsebinami,
 • forum,
 • novičarski sistem za obveščanje o komercialnih in nekomercialnih ponudbah, novostih, ugodnostih,
 • druge spletne strani, ki so zajete v domeni portala.

 

Pri uporabi navedenih vsebin in storitev portala se uporabnik v celoti strinja s pogoji uporabe. Če se s pogoji ne strinja, izdajatelj odsvetuje uporabo portala.

 

Izdajatelj portala je PAMETNI MEDIJI, d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: izdajatelj), ki ga zastopa direktor Luka Andolšek.

 

Portal je vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije pod številko: ______.

 

Izdajatelj si pridržuje pravico do spremembe kateregakoli dela portala in spremembe ali izbrisa kateregakoli dela vsebine brez vnaprejšnjega obvestila.

 

Starostne omejitve in sposobnost sprejema teh pogojev

Portal lahko vsebuje tudi vsebine, ki niso primerne za mladostnike in mladoletne osebe, zato ga lahko mladostniki pred dopolnitvijo 18. leta uporabljajo samo ob soglasju zakonitega zastopnika oz. staršev.

Z obiskom portala in njegovo uporabo uporabnik pritrjuje, da je starejši od 18 let oziroma ima dovoljenje zakonitega zastopnika oz. staršev za uporabo portala, pri čemer slednji nosijo vse pravne in stvarne posledice uporabe s strani takega uporabnika.

 

Zakoniti zastopnik oz. starši v celoti nosijo odgovornost izbire vsebin in so seznanjeni, da so dolžni poskrbeti za odjavo oz. preprečevanje uporabe portala brez njihove prisotnosti in/ali vednosti.

 

Delovanje portala

Portal omogoča pregledovanje, iskanje, branje novic in člankov ter spremljanje vsebin, ki so povezane prvenstveno s temami gradnja, notranja oprema, dom, vrt, okolica doma, postani sam svoj mojster in naredi sam.

 

Za vsebine, objavljene na portalu, odgovarja odgovorni urednik.

 

V okviru portala se prikazujejo tudi oglasne vsebine, ki omogočajo brezplačnost portala. Uporabnike naprošamo, da ne uporabljajo tehnologij, ki omejujejo ali blokirajo prikaz oglasnih vsebin, pri čemer si pridržujemo pravico, da v slednjem primeru omejimo dostop do vsebin.

 

V večini objavljenih vsebin je omogočena možnost komentiranja. Uporabniki, ki se odločijo za komentiranje, v svojih komentarjih izražajo lastna stališča, mnenja in poglede. Ta v nobenem pogledu ali interpretaciji niso povezana z uradnim stališčem izdajatelja portala in kot taka niso del portala, temveč se jih obravnava kot storitev informacijske družbe.

 

Pri uporabi portala je prepovedano naslednje:

 • vsakršna diskriminacija na osnovi rasne, narodnostne, verske, politične ali druge pripadnosti ter spolne naravnanosti;
 • izvajanje aktivnosti, ki so v nasprotju z zakoni in drugimi predpisi;
 • uporaba portala za razširjanje nezaželenih (neprimernih, reklamnih ipd.) sporočil;
 • kakršnokoli nadlegovanje tretjih oseb prek uporabe portala.

 

Preko portala je mogoč dostop do drugih spletnih strani izven portala oziroma njegove domene, ki so lahko tudi komercialne in/ali plačljive narave in ki imajo svoje pogoje uporabe. V tem primeru naj se uporabnik seznani s pogoji uporabe te spletne strani. Za vsebine izven domene portala, kljub temu, da je omogočen dostop do teh vsebin, izdajatelj ne odgovarja.

V primeru, da uporabnik krši ta pravila uporabe portala, pogoje in navodila za uporabo posameznih storitev, mu lahko izdajatelj onemogoči uporabo posameznega dela portala ali celotnega portala.

Izdajatelj lahko uporabniku prepreči nadaljnjo uporabo portala tudi v primeru, ko z uporabo kakorkoli nadleguje druge uporabnike ali krši njihove pravice, uporablja portal v zlonamerne ali nepoštene namene, ali ne ravna v skladu z navodili za uporabo portala. V kateremkoli primeru kršitev bo izdajatelj morebitno nezakonito delovanje uporabnika nemudoma prijavil ustreznim organom pregona.

 

Povezave na družabna omrežja

Portal vključuje funkcionalnosti družabnih omrežij in možnost razširjanja vsebin na Facebooku, Twitterju, Google+ in podobnih družabnih omrežjih.

 

Izdajatelj uporabnikom dovoljuje objavo povezav in priporočil v družabna omrežja na način, kot je dostopen iz samega portala.

 

Avtorske pravice

Vsebine, ki so objavljene na portalu so namenjene izključno seznanjanju. Brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljena odgovornega urednika se vsebin ne sme reproducirati, spreminjati, prepisovati, ponovno objavljati in razširjati niti v komercialne niti v nekomercialne namene.

 

V primeru kakršnekoli dovoljene (zakonite) uporabe vsebin teh strani se morajo ohraniti vse označbe avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine ter druga obvestila in opozorila.

 

Znamke, ki se pojavljajo na portalu, so registrirane znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je izdajatelj, povezane družbe ali tretje osebe. Kakršnakoli uporaba teh znamk je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic. Znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.

 

Dovoljeno je, da v primeru citiranja vsebin portala naredite povezavo na spletno stran, v kolikor pa to ni mogoče, morate natančno citirati vir. Uporabnikom se priporoča, da povezave ustvarijo s pomočjo funkcionalnosti objavljanja v družabna omrežja, ki so na voljo v okviru portala.

 

Povezav ni dovoljeno objavljati na straneh z nezakonito ali nemoralno vsebino. Na zahtevo izdajatelja je lastnik in/ali upravljavec spletnega mesta, na katerih je objavljena povezava, to dolžan odstraniti.

Razen v zgoraj navedenem primeru je na drugih spletnih mestih in/ali v drugih medijih brez dovoljenja izdajatelja prepovedano objavljati, reproducirati, distribuirati ali kako drugače uporabljati logotip in/ali vsebine portala.

 

Vsebine uporabnikov

Vsebine uporabnikov so vsa dela (vzdevki, komentarji, fotografije), ki jih uporabnik na kakršenkoli način posreduje preko katerekoli funkcionalnosti portala.

 

Odgovorni urednik ne preverja verodostojnosti vnesenih podatkov. Za objave odgovarjajo izključno njihovi avtorji.

 

S posredovanjem vsebin na portal uporabnik izrecno dovoli javno objavo te vsebine (dela) v okviru portala, in sicer na način in pod temi pogoji in v skladu z navodili za uporabo portala, pri čemer s posredovanjem vsebin brezplačno, neizključno in do preklica na izdajatelja prenese materialne avtorske pravice, in sicer:

 

 • vse pravice uporabe dela v telesni obliki, zlasti pravico reproduciranja (vključno z elektronsko obliko);
 • vse pravice uporabe dela v netelesni obliki (objava v javnosti), zlasti pravico javnega izvajanja, pravico javnega prenašanja, pravico javnega predvajanja s fonogrami in videoigrami, pravico javnega prikazovanja, pravico radiodifuznega oddajanja, pravico radiodifuzne retransmisije, pravico sekundarnega radiodifuznega oddajanja in pravico dajanja na voljo javnosti;
 • vse pravice uporabe dela v spremenjeni obliki, kar obsega zlasti pravico predelave in pravico avdiovizualne priredbe;
 • vse pravice uporabe primerkov avtorskega dela, to je pravico distribuiranja in pravico dajanja v najem; vse to za namen objavljanja vsebin v sklopu portala.

 

Uporabnik ne bo zahteval nikakršnih povračil v zvezi z objavo posredovanih vsebin. Uporabnik, ki bo vsebine objavil ali jih posredoval v objavo, je v celoti odgovoren za objavljene ali posredovane vsebine, in sicer tako za njihovo vsebino kot kakovost.

 

Uporabnik, ki bo posredoval vsebine oziroma bo za to uporabljal portal, je v celoti odgovoren za vso škodo, ki bi jo lahko povzročil izdajatelju ali tretjim osebam s posredovanjem vsebin in uporabo storitev portala.

 

Izdajatelj v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za objavljene vsebine v okviru portala. Uporabnik izrecno zagotavlja, da bo storitev portala uporabljal zgolj in samo na način, ki ne bo kršil pravic (tako avtorskih kot osebnostnih in drugih pravic) tretjih oseb ali izdajatelja portala, da bo portal uporabljal v skladu z veljavnimi predpisi in je ne bo uporabljal na ali za nedovoljen način ali namen.

Uporabnik v nobenem primeru ne bo v objavo posredoval vsebin, v ali na katerih bodo tretje osebe, ki ne bodo soglašale z javno objavo teh vsebin, prav tako pa ne bo posredoval vsebin, ki bodo vsebovale kakršnekoli druge podrobnosti, zaradi katerih ali na podlagi katerih bi bile lahko prizadete katerekoli pravice tretjih oseb, niti ne bo vsebin posredoval na način, ki bi lahko povzročil kakršnokoli škodo ali bi bil v nasprotju z veljavno zakonodajo in predpisi.

 

Uporabnik tudi izrecno zagotavlja, da je nosilec vseh avtorskih in sorodnih pravic ali drugih pravic v zvezi s posredovanimi vsebinami. Uporabnik se izrecno zavezuje, da bo vse vsebine posredoval ob spoštovanju zakonskih določb.

 

Komentiranje vsebin in uporaba foruma

Komentiranje vsebin na portalu in ustvarjanje vsebin na forumu sta možnosti odziva uporabnikov portala.

 

Uporabnikom je v okviru objave uporabniških vsebin in komentarjev zagotovljena svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja. Uporabniki se lahko svobodno zbirajo, sprejemajo in širijo vesti in mnenja, upoštevajoč napotke v nadaljevanju.

 

Uporabniki, ki želijo objaviti svoje mnenje in poglede v obliki komentarja ali vsebine na forumu, se zavezujejo, da:

 

 • se v komentarjih držijo teme samega članka, o katerem teče pogovor;
 • se bodo v primeru, da se z vsebino portala ne strinjajo, jo lahko komentirajo, vendar argumentirano in brez žaljenja, osebnega napada, groženj in blatenja souporabnikov;
 • se bodo držali bontona, da ne bodo uporabljali velikih črk, saj pomenijo kričanje, ne bodo uporabljali okrepljenih črk za celoten prispevek, saj so te namenjene poudarjanju zgolj določenega dela besedil;
 • ne bodo objavljali sporočil z diskriminatorno, zlonamerno, žaljivo, nespodobno, vulgarno, obrekljivo, sovražno, grozečo, obsceno ali katerokoli vsebino, ki lahko prizadene druge uporabnike portala. Prav tako je prepovedano žaljenje oz. blatenje sogovornikov, komentatorjev oz. avtorjev in katerihkoli drugih oseb;
 • ne bodo objavljali reklam, ponavljali praznih ali identičnih sporočil ter izvajali kakršnihkoli drugih dejavnosti, ki so v nasprotju z zakoni in ustavo Republike Slovenije. Prav tako so prepovedane vse oblike sovražnega govora, pozivanje k nasilju, razširjanju in izražanju rasne, narodnostne, verske ali spolne nestrpnosti;
 • ne bodo uporabljali simbolov in znakov, ki simbolizirajo totalitaristične režime, žalijo ali kako drugače vznemirjajo ljudi;
 • ne bodo objavljali osebnih podatkov drugih uporabnikov ali neuporabnikov portala, prav tako ne bodo v objavo posredovali vsebin, v katerih bodo tretje osebe, ki ne bodo soglašale z javno objavo teh vsebin, ali posredovali vsebin, ki bodo vsebovale kakršnekoli druge podrobnosti, zaradi katerih ali na podlagi katerih bi bile lahko prizadete katerekoli pravice tretjih oseb, niti ne bodo vsebin posredovali na način, ki bi lahko povzročil kakršnokoli škodo ali bi bil v nasprotju z veljavno zakonodajo in predpisi;
 • bodo v skladu z Zakonom o javni rabi slovenščine (ZJRS) komentirali v slovenskem jeziku, v nasprotnem primeru si izdajatelj pridružuje pravico tovrstne komentarje strojno prevesti, moderirati ali izbrisati;
 • bodo prevzeli odgovornost za svoje objavljene ali posredovane vsebine, in sicer tako za njihovo kakovost kot tudi vsebino;
 • so nosilci vseh avtorskih in sorodnih pravic ali drugih pravic v zvezi s posredovanimi vsebinami;
 • ne bodo zahtevali nikakršnih povračil v zvezi z objavo posredovanih vsebin;
 • bodo v celoti prevzeli odgovornost za škodo, ki bi jo lahko povzročili izdajatelju ali tretjim osebam s posredovanjem vsebin in uporabo portala.

 

Odgovorni urednik si pridržuje pravico do pregledovanja, popravljanja in moderiranja komentarjev. Izdajatelj ima pravico brez pojasnila odstraniti, premakniti ali zapreti katerokoli temo oz. komentar vsebin ali vsebine na forumu, ko se mu zdi to potrebno. Prav tako si odgovorni urednik in izdajatelj brez pojasnila pridržujeta pravico, da lahko kadarkoli trajno ali začasno, delno ali popolno prepreči dostop do portala oz. do sodelovanja uporabnikov pri vnosu komentarjev.

 

Odgovorni urednik pri moderiranju izhaja iz Etičnega kodeksa za regulacijo sovražnega govora na portalih, kot je opredeljeno na spletni strani: http://www.spletno-oko.si/sovrazni-govor/za-urednike-spletnih-mest.

 

Varovanje osebnih podatkov in piškotki

Več o varovanju osebnih podatkov na: https://bivanje.si/politika-varstva-osebnih-podatkov/

Več o piškotkih (ang. cookies) na: http://bivanje.si/izjava-o-piskotkih/

Omejitev odgovornosti glede vsebin

Izdajatelj portala se bo po najboljših močeh trudil zagotavljati najbolj točne in najnovejše vsebine, vendar uporabnike opozarja, da so vse vsebine informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost in celovitost strani. Vsi uporabniki uporabljajo objavljeno vsebino na lastno odgovornost. Izdajatelj ne odgovarja za morebitno nedelovanje strani, za morebitno netočnost informacij in za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe morebitnih netočnih ali nepopolnih informacij, prav tako tudi ne za morebitno nedelovanje portala iz kateregakoli razloga.

 

Izdajatelj opozarja, da ne odgovarja za nobeno neposredno ali posredno škodo, ki bi uporabniku ali tretjim osebam nastale pri uporabi ali v zvezi z uporabo vsebin. Izdajatelj si bo prizadeval, da uporabnikom nudil najboljše možne kakovostne vsebine, vendar hkrati opozarja, da ne jamči za njihovo pravilnost in nadalje za njihovo uporabnost, saj ni nujno, da bo z njimi uporabnik dosegel želen cilj, saj izdajatelj ne pozna konkretne zadeve in okoliščin posameznika, v kateri bo uporabnik želel uporabiti pridobljeno vsebino.

 

Izdajatelj ali druge pravne ali fizične osebe, ki so sodelovale ali sodelujejo pri nastanku in izdelavi portala, ne prevzemajo odgovornosti za občasno nedelovanje strani in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi delovanja ali nedelovanja spletne strani. Zato ne odgovarjajo za škodo ali neprijetnosti, ki bi izhajale iz obstoja ali neobstoja spletne strani, iz dostopa do in/ali uporabe in/ali nezmožnosti uporabe informacij na spletni strani in/ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, ali so bili obveščeni o možnosti take škode.

 

Vsebine ki jih prebirate na portalu so izključno informativne narave in jih v nobenem primeru ni dopustno interpretirati kot nasvet ali navodila za ravnanje. V primeru kakršnihkoli težav z zdravjem, počutjem ali stanjem oziroma v primeru kakršnikoli dvomov ali pomislekov pri seznanjanju z informativnimi vsebinami portala predlagamo, da se nemudoma posvetujete s strokovnjakom.

 

V kolikor uporabnik meni, da je določena vsebina objavljena protipravno, vljudno prosimo, da o tem dejstvu nemudoma obvesti izdajatelja preko e-pošte: info@pametni-mediji.si.

 

Izdajatelj si pridržuje pravico, da spremeni, doda ali odstrani vsebine portala kadarkoli, na kakršenkoli način, delno ali v celoti, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

 

Izdajatelj ne prevzema odgovornosti za morebiten poskus vdora v portal, ki bi ogrozil objavljene vsebine.

 

Izdajatelj portala v okviru uporabniških vsebin in komentarjev ne more preprečiti dejanj uporabnikov, ki svoje uporabniške vsebine in komentarje oddajajo v živo in kot take nimajo narave vsebin medija.

Ker na portalu obstajajo določene povezave na druge strani, ki niso v nikakršni povezavi z medijem in nad katerimi izdajatelj nima nadzora, izdajatelj ne more jamčiti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti vsebin katerekoli strani, za katero ponuja povezavo ali referenco, in ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh straneh.

 

Končne določbe

Izdajatelj si pridružuje pravico do spremembe pogojev uporabe brez predhodnega obvestila.

 

Izdajatelj si pridržuje pravico, da v primeru kršenja teh pogojev uporabi vsa razpoložljiva pravna sredstva in pravice, vključno s pravico do blokiranja dostopa do portala z določenega spletnega naslova.

 

Naslovi v splošnih pogojih so vstavljeni izključno zaradi preglednosti teh splošnih pogojev in nimajo vpliva na vsebino in tolmačenje posameznih določil ali splošnih pogojev kot celote.

 

Uporabniki soglašajo, da za uporabo tega portala in za tolmačenje teh splošnih pogojev velja nacionalno pravo Republike Slovenije.

 

Za vse morebitne spore, nastale z uporabo portala, ali spore, ki bi bili z uporabo tega medija kakorkoli povezani, je pristojno sodišče v Ljubljani ob uporabi nacionalnega prava Republike Slovenije.

 

Ljubljana, 25. 1. 2018

 

PAMETNI MEDIJI, d.o.o.

 

 

IMPRESUM

 

Izdajatelj:

PAMETNI MEDIJI, založništvo medijev, d.o.o.

Dunajska cesta 106

1000 Ljubljana

(ki ga zastopa direktor Luka Andolšek)

 

Odgovorni urednik:

Primož Petrovič Vernikov

Vojkova cesta 71

1000 Ljubljana