Potrebna gradbena dokumentacija

Po 3. členu Zakona o gradnji objektov se lahko gradnja novega objekta, rekonstrukcija objekta, nadomestna gradnja in odstranitev objekta začne na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja.

Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja je potrebno pridobiti kar nekaj dokumentacije. Zakon jo v grobem deli na projektno in tehnično. Prva zajema vse od idejnih zasnov pa do projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta za izvedbo. Projekta zajemata načrte arhitekture, tudi krajinske, načrt inštalacije, izkopov in geodetski načrt. Medtem ko druga zajema projekte izvedenih del, za vzdrževanje in obratovanje objekta ter za vpis v uradne evidence. Vsi naši projekti morajo že pred zahtevkom za pridobitev gradbenega dovoljenja izpolnjevati bistvene predpisane zahteve. Vendar pa preden projektant prične z delom mu moramo priskrbeti lokacijsko informacijo.  Gre za listino, ki da vedeti ali je parcela zazidljiva ali ne. K temu potem dodamo še posnetke parcele, ki kažejo na teren in ponujajo projektantu različne možnosti projektiranja.


Soglasodajalci

Zakon o gradnji objektov tu narekuje, da moramo ob projektiranju poleg same lokacije in želja upoštavti tudi predpise, ki veljajo za določeno lokacijo, gradbene predpise in navsezadnje pogoje soglasodajalcev. Pristojni soglasodajalec mora določiti projektne pogoje najpozneje v 15 dneh po prejemu poziva, če se projektira enostavni ali manj zahtevni objekt. V primeru zahtevnega objekta je rok za določitev pogojev 30 dni po prejemu poziva. Razlika nastane le, če za posamezno vrsto objekta poseben zakon ne določa drugačnega roka.

Priključki

Če tudi se držimo zgornjih postavk ne pozabimo na priključke, ki jih bomo potrebovali. Dodatna dokumentacija, ki je potrebna je soglasje upravljalca vodovodnega sistema. Slednji bo soglasje brez problema izdal le če je priključek z javnim vodovodom že na vaši parceli. V primeru, da vas do javnega vodovoda loči še nekaj drugih parcel je potrebno od vaših novih sosedov pridobiti t.i. soglasje lastnika parcele, saj bodo del njihovih parcel prekopali in s tem omogočili vodovod tudi vam. Podobno deluje tudi vloga za kanalizacijo. Medtem ko pripravljate papirje boste morali poravnati še komunalni in vodovodni prispevek, zato teh dveh ne pozabite vračunati v vaš gradbeni finančni načrt.

Seveda ne pozabite na elektriko in telekomunikacije.

Gradbeno dovoljenje

Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja je popolna, ko pridobi upravna enota na območju katere leži nepremičnina, ki je predmet izdaje gradbenega dovoljenja, vse potrebne dokumente. Ob preletu bi izpostavili le nekaj segmentov, parcelno številko, katastrsko občino zemljišča, podatke o vrsti objekta glede na namen, prav tako zahtevajo najmanj dva izvoda projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja s predpisanimi elementi. Obstaja možnost, da vas bodo prosili k dopolnitvi zahteve z drugimi listinami, ki bodo potrebne, zaradi specifičnosti vašega objekta.

Pred odobrenim gradbenim dovoljenjem bo pristojni upravni organ preveril tudi ali je projekt izdelan v skladu z izvedbenim prostorskim aktom, ali je projektant ustreza zakonodaji, ali so k predvideni gradnji pridobljena vsa predpisana soglasja, ali ima projekt vse z zakonom predpisane sestavine, ali je investitor predložil dokazilo, da so dajatve in prispevki, določeni z zakonom, plačani oziroma da so na drug zakonit način izpolnjene takšne njegove obveznosti in  ali ima investitor pravico graditi.

Omejenost gradbenega dovoljenja

Ko je gradbeno dovoljenje izdano pa naj poudarimo, da ima tudi svoj rok trajanja. Rok trajanja sicer lahko podaljšate, a največ dvakrat in skupaj za največ dve leti.

Gradbeno dovoljenje neha veljati, če investitor ne začne z gradnjo v treh letih po pravnomočnosti, v primeru zahtevnega objekta in v obdobju dveh letih v primeru manj zahtevnega objekta. Če se v času veljavnosti gradbenega dovoljenja za območje, kjer je nepremičnina, ki je predmet gradbenega dovoljenja, spremeni prostorski akt ali se spremeni z novim izvedbenim prostorskim aktom, te spremembe ne morejo vplivati na veljavnost gradbenega dovoljenja.

Če laično povzamemo torej pred gradbenim dovoljenjem pridobite arhitekturni načrt, načrt konstrukcije in inštalacij, pridobite vsa soglasja in poravnajte prispevke. Ko pridobite gradbeno dovoljenje lahko začnete z delom, da bo prelaganje še zadnjih papirjev, tokrat za uporabno dovoljenje, kar najhitreje tu.

VIRI:

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/51265

http://www.jkp-zalec.si/storitve/kako-do-vodovodnegakanalizacijskega-prikljucka/106